Wstęp Deklaracji

w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgonie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://zlobek10.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021 r.

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny bazującej na wytycznych i narzędziach opublikowanych na stronie https://w3.org

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze funkcje strony spełniające wymogi dostępności:

 • strona jest w pełni skalowana i czytelna zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych,

 • zastosowana jest hierarchia nagłówków zastosowanych w treści,

 • zastosowana jest czcionka bezszeryfowa,

 • działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe,

 • nie występują teksty pisane kursywą i kapitalikami,

 • strona obsługuje funkcję powiększania tekstu przez zastosowanie przeglądarki internetowej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej:

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki zawierają teksty alternatywne,

 • brak mapy strony internetowej,

 • należy udoskonalić istniejącą hierarchię i oznaczenia nagłówków treści,

 • należy udoskonalić kolorystykę i kontrast tekstu treści w elementach graficznych strony internetowej,

 • należy zmodyfikować format i kodowanie publikowanych plików doc i pdf,

Wyłączenia z obowiązku spełniania ustawy występujące na stronie internetowej:

 • strona nie publikuje treści wideo i audio w związku z tym nie ma wdrożonych technologii dostosowujących ich do obsługi przez osoby niepełnosprawne,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Wawrzyniak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774723118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Żłobka Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 6

    1. Budynek otoczony jest ogrodzeniem z furtką o szerokości 80 cm oraz bramą wjazdową o szerokości 240 cm.
    2. Budynek Żłobka jest budynkiem składającym się z parteru i piętra, nie posiada windy do przewożenia osób.
    3. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, z podjazdem dla wózków, a drzwi wejściowe do żłobka znajdują się po lewej stronie i są zaopatrzone w domofon dla grup i dyrektora.
    4. Drugie wejście od strony parkingu dostępne jest dla dostawców.
    5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    6. Wejście na piętro żłobka posiada klatkę schodową - brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku nie ma windy.
    7. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
    8. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    11. Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.